Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Priklop na plinovodno omrežje se izvede na željo lastnika nepremičnine. Vlogo za pogoje priključitve lahko pošljete po pošti ali oddate neposredno v najbližji poslovalnici OPS ali pri izbranem dobavitelju plinastega goriva. Ko prejmemo pogoje za priključitev, bomo izvedeli, kolikšen bo strošek pripeljave plina do vašega doma.

Če je v bližini parcele plinovodno omrežje, verjetno obstajajo tehnični in ekonomski pogoji za dobavo plinskega goriva in bomo dobili pogoje za priključitev na plinovodno omrežje. Kako preveriti, ali je v bližini plinsko omrežje? O tem se lahko pozanimate v občinskem uradu, še lažje pa ga boste preverili na zemljevidu distribucijskega sistema državnega operaterja omrežja (Polska Spółka Gazownicza), ki ga najdete na spletni strani psgaz.en/mapasystemu.

Postopek priključitve na plin:

 1. Oddaja vloge za izdajo pogojev za priključitev na plinovodno omrežje.
 2. Podpis pogodbe za priključitev na plinovodno omrežje.
 3. Načrtovanje in izdelava instalacije.
 4. Oddaja obvestila o pripravljenosti za polnjenje s plinskim gorivom.
 5. Izbira pravega dobavitelja in podpis celovite pogodbe o prodaji plinskega goriva.
 6. Montaža plinomerov.

Možen priklop na plin

Če je v bližini naše nepremičnine plinovodno omrežje, verjetno obstajajo tehnični in ekonomski pogoji za dobavo plinskega goriva in bomo dobili pogoje za priključitev na plinovodno omrežje. Če želimo preveriti, ali je v bližini plinovodno omrežje, lahko o tem povprašamo na komunali, najlažje pa je to preveriti na t.i. zemljevid distribucijskega sistema operaterja nacionalnega omrežja (Polska Spółka Gazownicza), ki ga najdete na spletni strani psgaz.pl/mapasystem. Ta zemljevid prikazuje, katere občine imajo plinska omrežja.

Plinski priključek na enodružinsko hišo - katera prijavnica

Če želite izvedeti, ali je vašo nepremičnino mogoče priključiti na plinovodno omrežje, izpolnite vlogo za določitev pogojev za priključitev na plinovodno omrežje. Predloge tovrstnih vlog so praviloma dostopne na spletnih straneh operaterjev distribucijskih sistemov. V primeru priklopa enodružinske hiše na omrežje izberite obliko za priključno skupino B in podskupino I (to pomeni, da odjem visokometanskega zemeljskega plina ne bo večji od 10 m3/h in v primeru zemeljskega plina, bogatega z dušikom, ne več kot 25 m3/h). Obrazec vloge za izdajo priključnih pogojev se nahaja na spletni strani ODS ali dobavitelja plinastega goriva.

Najbolj priročno bo, da izpolnjeno vlogo s prilogami oddate preko t.i. povezovalni portal, ne da bi morali zapustiti hišo.Vlogo lahko pošljemo tudi po pošti, dostavimo osebno v našo najbližjo enoto ali izbranemu prodajalcu plina. Če bodo podani tehnični in ekonomski pogoji za dobavo plinastega goriva, bomo dobili pogoje za priključitev na plinovodno omrežje. Pogoj za pravočasno obravnavo vloge je njena točna izpolnitev, navedba vseh zahtevanih podatkov in priložena potrebna dokumentacija s strani vlagatelja.

Vloga za izdajo pogojev za priključitev na plinovodno omrežje

Za pridobitev pogojev za priključitev na plinovodno omrežje krajevni izpostavi sistemskega operaterja distribucijskega omrežja predložimo naslednje dokumente:

 1. Izpolnjena vloga za določitev pogojev priključitve na plinovodno omrežje za odjemalca, ki bo prejemal visokometanski zemeljski plin v količinah nad 10 m3/h ali z dušikom bogat zemeljski plin v količinah nad 25 m3/ h - skupina povezav A in B podskupina II;
 2. Če nimamo lastninske pravice na nepremičnini, ki ji bo dobavljeno plinsko gorivo, vložimo vlogo za ugotovitev možnosti priključitve na plinovodno omrežje ali vlogo za določitev pogojev za priključitev.V takem primeru na vlogi za določitev pogojev priključitve navedemo, da "vloga zadeva povpraševanje o možnosti priključitve na plinovodno omrežje" . Predloge tovrstnih vlog so običajno na voljo na spletnih straneh ustreznih sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja;
 3. Urejevalni načrt ali situacijska skica, v kateri se določi objekt, v katerem bodo priključene naprave in inštalacije glede na obstoječe omrežje (označimo tudi, kje bo kotlovnica), lokacijo sosednjih objektov. in predlagano lokacijo izstopne točke iz plinovoda. Načrt oziroma skica se izdela na zemljevidu za informativne ali mnenjske namene v merilu 1:500, 1:1000, 1:2000 z upoštevanjem trenutnega stanja razmejitve parcel (dobi se pri županstvu). Označimo tudi predlagano lokacijo plinske omarice na zemljevidu.
 4. Original pooblastila za podpis pogodbe o priključitvi na plinovodno omrežje ali njegova kopija, ki jo kot verodostojnost overi oseba javnega zaupanja (npr. notar, pravni svetovalec, odvetnik) - če smo za dejanja pooblastili tretjo osebo v našem imenu.

Pomembno! Če se vloga nanaša na rekonstrukcijo ali razširitev obstoječega plinskega priključka (npr. zaradi razširitve plinske napeljave in povečanja priključne zmogljivosti), ji ni treba priložiti ureditvenega načrta ali skice lokacije.

Najtežji del vloge pogojev za priključitev na plinovodno omrežje je podajanje ocenjene letne porabe plina in priključne zmogljivosti, to je maksimalne urne potrebe po plinu. Na spletnih straneh posameznih sistemskih operaterjev distribucijskih omrežij so na voljo ustrezni kalkulatorji, s pomočjo katerih lahko ob poznavanju moči posameznih načrtovanih naprav v hiši izračunamo predvideno porabo zemeljskega plina. Tam lahko izveste tudi, koliko zemeljskega plina porabijo posamezni gospodinjski aparati (konična poraba plina glede na nazivno moč plinskih aparatov, kot so kuhinja, pretočni grelnik vode in eno- ali dvofunkcijski kotel za centralno ogrevanje).

Pomembno! Pravilen izračun porabe plinskega goriva v m3/h je precej zapleten, zato se splača rezultat preveriti s pomočjo internega projektanta plinskih inštalacij.

Tako v primeru novozgrajenega plinskega priključka kot njegove rekonstrukcije/dozidave je potrebno v vlogi za pogoje priključitve navesti, kdaj nameravamo skleniti pogodbo za priključitev na plinovodno omrežje, torej takoj po prejemu pogoje povezave ali kasneje .

Pogoji za priključitev na plin - koliko časa traja izdaja

Upravljavec naj našo vlogo obravnava v roku 45 dni od dneva oddaje celotne dokumentacije. Pogoj za pravočasno obravnavo vloge za priključitev na plinovodno omrežje je njena pravilna izpolnitev, navedba vseh zahtevanih podatkov in priložitev potrebnih dokumentov s strani vlagatelja. V primeru pomanjkljivosti oddane vloge nas bo operater poklical za dopolnitev le-te v roku 7 dni v obdobju, ki ni krajše od 21 dni.

Posodobitev kotlovnice - zamenjava peči na trda goriva s plinskim kotlom>

Tehnični pogoji za priključitev na plinovodno omrežje

Če obstajajo tehnični in ekonomski pogoji za dobavo plinastega goriva na naše nepremičnine, nam operater izda pogoje za priključitev na plinsko omrežje. Med drugim bi morali vključevati: informacije o:

 • mesto priključitve plinske napeljave na plinsko omrežje,
 • tehnični parametri plinskega priključka,
 • najmanjši in največji tlak dovoda in odvoda plinastega goriva,
 • zahteve za merilni sistem in mesto njegove namestitve,
 • priključna zmogljivost,
 • mesto, kjer je razmejeno lastništvo operaterjevega plinskega omrežja in naših inštalacij.

Če smo na vlogi za pogoje označili možnost sklenitve pogodbe o priključitvi ali napovedali predvideni datum prevzema plina manj kot 12 mesecev od dneva njene oddaje, k priključku priložimo osnutek pogodbe o priključitvi. pogoji.

V izdanih priključnih pogojih operater navede tudi datum, do katerega veljajo (to obdobje ne more biti krajše od 60 dni). V tem roku sklenemo pogodbo za priključitev na plinovodno omrežje (če je potrebno), v primeru gradnje ali širitve plinske napeljave pa projektiramo in pridobimo gradbeno dovoljenje oziroma oddamo prijavo gradbenih del (če je objekt dovoljenje ni potrebno in je poročilo). Če v tem roku ne bomo sklenili pogodbe ali pridobili odločbe, bomo morali ponovno vložiti vlogo za opredelitev pogojev za priključitev na plinovodno omrežje.

Pomembno! Sprememba priključnih pogojev je možna le z oddajo nove vloge za določitev priključnih pogojev.

Izdane priključne pogoje vam bo operater poslal po pošti na navedeni dopisni naslov ali pa jih prevzamemo v poslovalnici danega operaterja osebno ali preko druge osebe (v kolikor bo pogoje prevzel kdo drug). za nas morajo ob prevzemu predložiti pooblastilo, ki smo ga izdali) .

Pomembno! Za izdajo informacije o možnosti priključitve na plinovodno omrežje in za izdajo pogojev za priključitev ne bomo zaračunali nobenih stroškov. Samo dejstvo, da smo izdali pogoje, nas ne zavezuje k sklenitvi pogodbe o priključitvi z danim dobaviteljem.

Zavrnitev izdaje pogojev za priključitev na plinovodno omrežje

Lahko se zgodi, da operater noče izdati pogojev za priključitev na plinovodno omrežje. Tako bo na primer, ko:

 • povezava bi lahko zmanjšala obratovalno zanesljivost distribucijskega sistema ali
 • povezava bi povzročila poslabšanje kakovosti plinskega goriva ali
 • ko bi novozgrajeni odsek omrežja oskrboval premalo odjemalcev in podjetje investicije ne bi plačalo v določenem roku.

V primeru zavrnitve priklopa nas distributer o tem obvesti kot prijavitelje in predsednika Regulatornega urada za energetiko.

Vloga za priključitev na plinsko omrežje

Če le iščemo parcelo za gradnjo hiše, moramo preveriti možnost izrabe le-te, vključno z možnostjo priklopa na plinovodno omrežje. V ta namen je treba vložiti vlogo za ugotovitev možnosti priključitve na plinovodno omrežje oziroma vlogo za ugotovitev pogojev za priključitev na plinovodno omrežje, pri slednji pa navajamo, da gre za povpraševanje o možnosti priključitve na plinovodno omrežje. plinsko omrežje. Predloge vlog za ugotavljanje možnosti priključitve na plinovodno omrežje so običajno dostopne na spletnih straneh operaterjev distribucijskih sistemov.

PRENOS: izpolnjena vloga za priključitev na plinovodno omrežje>

Takšni zahtevi informativno prilagamo aktualen zemljevid območja z označeno lokacijo za zbiranje plinastega goriva.

Pogodba o priključitvi na plinsko omrežje

Če že imamo trenutne pogoje za priključitev in nismo izkoristili možnosti takojšnjega podpisa pogodbe (z ustrezno izjavo na vlogi za pogoje za priključitev), lahko zaprosimo za pogodbo o priključitvi na plinovodno omrežje.

Dokumenti, ki jih bomo potrebovali za to so:

 • Izpolnjena vloga za sklenitev pogodbe za priključitev na plinovodno omrežje. Predloge tovrstnih vlog so običajno na voljo na spletnih straneh sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja.

PRENESITE: vzorec vloge za sklenitev pogodbe o priključitvi na plinsko omrežje>

 • Če smo pooblastili tretjo osebo, da deluje v našem imenu, moramo predložiti tudi originalno pooblastilo za podpis pogodbe o priključitvi na plinsko omrežje ali njegovo kopijo, ki jo kot verodostojnost overi oseba javnega zaupanja (npr. notar, pravni svetovalec, odvetnik) ali neoverjeno kopijo, če je bilo pooblastilo notarsko overjeno.

Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti. Najbolj priročno je, da to storite, ne da bi zapustili dom prek povezovalnega portala. Portal nas bo vodil skozi celoten postopek povezave.

Upravljavec je našo vlogo dolžan obravnavati v roku 14 dni od dneva oddaje celotne dokumentacije. Da bi zagotovili pravočasno obravnavo vašega primera, skrbno izpolnite vlogo, navedite vse zahtevane informacije in priložite zgoraj navedene dokumente.

Če pri operaterju ne zaprosimo za pogodbo o priključitvi v 30 dneh od dneva prejema pogojev za priključitev na plinovodno omrežje in hkrati:

 • določeni so pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje, za izvedbo katerih bi bila potrebna enaka tehnična zmogljivost distribucijskega sistema ali
 • določeni so pogoji za priključitev na plinovodno omrežje, ki veljajo za območje, ki v celoti ali delno pokriva ozemlje,

nato operater sklene pogodbe za priključitev na plinovodno omrežje, pri čemer upošteva vrstni red prejema teh pogodb ob upoštevanju obstoječih tehničnih pogojev (npr. proste tehnične zmogljivosti distribucijskega sistema).

Operater, pri katerem smo oddali vlogo za priključitev na plinovodno omrežje, bo pripravil osnutek pogodbe za priključitev na plinovodno omrežje. Če uporabljamo povezovalni portal, bomo preko njega prejeli osnutek te pogodbe. Operater nam ga lahko pošlje po pošti na navedeni dopisni naslov. Prevzamemo ga lahko tudi osebno ali preko druge osebe, pod pogojem, da se ob prevzemu predloži pooblastilo vlagatelja, vpisano v vlogi za sklenitev pogodbe o priključitvi na plinovodno omrežje.

Pogodba o priključitvi na plinsko omrežje določa pravice in obveznosti strank, med drugim:

 • datum zaključka povezave,
 • višina priključnine in pravila za njen obračun,
 • mesto razmejitve lastništva distribucijskega omrežja in naše instalacije,
 • obseg potrebnih del za priklop,
 • tehnične zahteve za lokacijo merilnega sistema s plinomerom in njegovimi parametri,
 • pogoji posredovanja nepremičnine za namen izgradnje ali širitve omrežja, potrebnega za povezavo,
 • predviden datum sklenitve pogodbe o prodaji plinskega goriva,
 • priključna moč,
 • odgovornost operaterja in naša za neizpolnjevanje pogojev pogodbe o priključitvi.

V korespondenci moramo določiti datum poteka osnutka pogodbe in zagotoviti, da bo pogodba podpisana v tem času. Podpisano pogodbo lahko dostavimo operaterju po pošti ali osebno. Če uporabljamo povezovalni portal, lahko sklenemo pogodbo v elektronski obliki. Predloge tovrstnih pogodb so običajno na voljo na spletnih straneh operaterjev distribucijskih sistemov.

Sklenitev pogodbe za priključitev na plinovodno omrežje je podlaga za začetek projektiranja, gradbenih in montažnih del. Na dan sklenitve pogodbe nam operater rezervira zmogljivost v distribucijskem sistemu, v obsegu, ki je skladen s pogoji za priključitev na plinovodno omrežje.

Izdelava projekta in izvedba plinske napeljave

Upravljavec, s katerim imamo sklenjeno pogodbo za priključitev na plinovodno omrežje, je dolžan zgraditi plinovod do naše nepremičnine v skladu z določili in rokom, določenim v pogodbi o priključitvi na plinovodno omrežje. V tej fazi bo naša naloga izbrati podjetje, ki bo projektiralo in zgradilo plinovodno omrežje. Nato operater po naši izbiri:

 • dogovorite se z nami o mestu namestitve plinske omarice,
 • razvil bo projekt izgradnje plinskega omrežja,
 • pridobite potrebne upravne odločitve,
 • zgradila bo plinsko omrežje in plinski priključek ter vgradila plinsko omarico,
 • izvaja test tesnosti plinskega omrežja, tehnični prevzem,
 • izvaja geodetski popis zgrajenega omrežja,
 • bo na naš naslov poslal obvestilo o pripravljenosti plinovodnega omrežja za dobavo zemeljskega plina in račun za priključnino.

Velja si zapomniti, da je treba pri enodružinskih stanovanjskih objektih plinsko omarico vgraditi v ograjni vod. Ta zahteva izhaja iz določb Uredbe ministra za infrastrukturo z dne 12. aprila 2002 o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati stavbe in njihova lokacija (Uradni list iz leta 2019, točka 1065, s spremembami). To rešitev med drugim narekuje iz varnostnih razlogov in zaradi zagotavljanja neprekinjenosti storitve oskrbe s plinskim gorivom, ki jo nudimo. Dostop do merilnega sistema vam omogoča tudi odčitavanje odčitkov plinomerov, ne da bi morali vstopiti v naše prostore.

Pomembno! V primeru enodružinskih stanovanjskih objektov naj bo plinska omarica v ograjni liniji.

Izvedba faze projektiranja in gradnje napeljave lahko traja približno 6 mesecev, če pa je treba zgraditi plinovod, se ta rok lahko podaljša. Točen datum priključitve mora biti naveden v pogodbi o priključitvi na plinovodno omrežje.

V tem času bo naša naloga izbrati podjetje z ustreznimi dovoljenji, ki bo projektiralo in izvedlo plinsko napeljavo v naši hiši. Operater po naši izbiri:

 • izdelava projekta izgradnje plinske napeljave,
 • pridobi odločbo o gradbenem dovoljenju ali odda prijavo gradbenih del,
 • bo zgradil plinsko napeljavo in montiral plinske naprave (npr. plinski kotel, plinski štedilnik),
 • izvaja test tesnosti plinske napeljave (rezultat testa bo potrjen v zapisniku),
 • bo opravil geodetski popis zemeljskega dela te instalacije,
 • sporoča namero o uporabi instalacije pri gradbenem nadzoru (če je potrebno),
 • bo pridobil pozitivno dimnikarsko mnenje o prehodnosti dimovodnih in prezračevalnih kanalov v naši hiši.

Pomembno! Izvajalec plinske napeljave je lahko le oseba z veljavno sanitarno izobrazbo. Takšna pooblastila izdajajo kvalifikacijski odbori poljske zbornice gradbenih inženirjev.

Izvajanje plinovodne napeljave se lahko začne po prejemu pravnomočne odločbe o gradbenem dovoljenju in v primeru priglasitve gradbenih del, če ni ugovorov upravnega organa v 21 dneh od vložitve priglasitve ( po načelu tihe privolitve).

Plinska napeljava mora ustrezati:

 • sodobren gradbeni projekt plinske napeljave,
 • mnenje dimnikarja (če je potrebno),
 • izdani pogoji za priključitev na plinsko omrežje,
 • s soglasjem upravnika ali lastnika (za večstanovanjske stavbe),
 • odločba o gradbenem ali razširitvenem dovoljenju za plinsko napeljavo (če je potrebna).

Poročanje o pripravljenosti za polnjenje s plinskim gorivom

Naslednji korak bi moral biti obvestilo upravljavcu o pripravljenosti za polnjenje s plinskim gorivom. Če želite to narediti, izpolnite ustrezen obrazec (najdete ga na spletni strani našega operaterja), v katerem navedete vse zahtevane podatke.

V obrazec najprej vpišemo naše kontaktne podatke in točno lokacijo objekta, kjer se bodo zagnale plinske dobave. Nato izpolnimo zahtevane izjave:

 • Točka 1 - označite ob novogradnji ali razširitvi plinske napeljave. V praksi se to običajno nanaša na nove priključke objekta, posodobitev ali razširitev napeljave. V tem primeru izpolnimo izjave v naslednjih pododdelkih a, b, c in d:

Točka a - vpiše se ime in priimek odgovorne osebe za izgradnjo napeljave, številka njene sanitarne kvalifikacije, številka odločbe o gradbenem dovoljenju in podatki o organu, ki jo je izdal (če ta odločitev je bila potrebna). Te podatke nam mora posredovati upravitelj mesta,

Pomembno! Licenca izvajalca mora biti veljavna in ustrezati vrsti dela, ki se izvaja.

Podtočka b - če je bil hkrati zgrajen nov priključek na objekt, se vpiše številka pogodbe za priključitev na plinovodno omrežje,

Točka c - vpiše se ime in priimek osebe, ki izvaja preizkus tesnosti interne inštalacije, številka njegovega pooblastila in datum preizkusa. Te podatke najdete v protokolu glavnega preskusa tesnosti. Poročilo mora podpisati inštalater s sanitarnimi kvalifikacijami,

Podtočka d - vpiše se ime in priimek osebe, ki je izdelala dimnikarski zapisnik/mnenje, številko njegove kvalifikacije, številko poročila/mnenja in datum njihove izdelave;

 • Točka 2 - označite, ko je bila inštalacija že v uporabi, vendar so bila na njej opravljena dela ali pa je bilo obdobje njene zaustavitve daljše od 6 mesecev. V tem primeru izpolnimo le izjave v naslednjih podpostavkah c in d:

Točka c - vpiše se ime in priimek osebe, ki izvaja preizkus tesnosti interne inštalacije, številka njegovega pooblastila in datum preizkusa. Te podatke najdete v protokolu glavnega preskusa tesnosti. Poročilo mora podpisati inštalater s sanitarnimi kvalifikacijami,

Podtočka d - vpiše se ime in priimek osebe, ki je izdelala dimnikarski zapisnik/mnenje, številko njegove kvalifikacije, številko poročila/mnenja in datum njihove izdelave;

 • 3. točka - označite v primeru, da je bila doba zaustavitve plinske napeljave krajša od 6 mesecev in na plinski napeljavi niso bila izvedena nobena dela. V tem primeru ne izpolnjujemo več naslednjih pododdelkov.

Nato vlogo podpišemo in vpišemo datum oddaje pri operaterju ali datum pošiljanja po pošti.

Točka c - vpiše se ime in priimek osebe, ki izvaja preizkus tesnosti interne inštalacije, številka njegovega pooblastila in datum preizkusa. Te podatke najdete v protokolu glavnega preskusa tesnosti. Poročilo mora podpisati inštalater s sanitarnimi kvalifikacijami,

Zapisnik in dimnikarsko mnenje lahko sestavijo in podpišejo le osebe, ki imajo (podtočka d v Obvestilu o pripravljenosti plinske naprave za polnjenje s plinskim gorivom):

 • mojstrska kvalifikacija v dimnikarski obrti - v zvezi z dimnimi kanali ter gravitacijskimi odvodnimi in prezračevalnimi kanali,
 • gradbene kvalifikacije v ustrezni specialnosti - v zvezi z zgoraj omenjenimi dimniškimi kanali in za industrijske dimnike, prostostoječe dimnike in dimnike ali dimniške kanale, v katerih je vlek dimnika vsiljen z delovanjem mehanskih naprav.

Dokumente, vpisane v deklaracije, smo dolžni pokazati na zahtevo operaterja.

Pomembno! Za oddajo lažnih izjav o pripravljenosti za polnjenje plinske naprave s plinastim gorivom smo lahko odgovorni po zakonu.

Izpolnjeno prijavnico lahko oddate operaterju osebno ali pošljete po pošti.

Izbira dobavitelja plina in podpis celovite pogodbe

Pomembno! Če plinska napeljava ni napolnjena s plinskim gorivom v roku 6 mesecev od dneva glavnega preizkusa tesnosti, je treba preskus tesnosti ponovno opraviti (točka c v Obvestilu o pripravljenosti plinske naprave za polnjenje s plinom). gorivo).

Pomembno! Sklenitev celovite pogodbe o dobavi plinskih goriv je podlaga za začetek dobave plina po tem, ko operater izvede investicijo priključitve na plinovodno omrežje in po tem, ko zaključimo gradnjo ali dograditev plinske napeljave.

Po obvestilu o pripravljenosti za polnjenje plinske naprave s plinastim gorivom izberite dobavitelja plinskega goriva in z njim sklenite celovito pogodbo o prodaji in dostavi plinskega goriva na vašo nepremičnino. Na spletni strani našega operaterja distribucijskega sistema bi morali najti seznam prodajalcev plina, s katerimi ima operater sklenjene pogodbe za opravljanje storitev distribucije plinskega goriva.

Pogoj za začetek dobave plinastega goriva je:

 • izvedba plinske napeljave v skladu z gradbenim projektom in zahtevami gradbenega zakona,
 • oddaja operaterju ali prodajalcu plina pravilno izpolnjenega Obvestila o pripravljenosti plinske naprave za polnjenje s plinastim gorivom,
 • oddaja naročila prodajalca plina operaterju za začetek dobave plina,
 • plačilo računa za priključnino.

Montaža plinomerov

Operater distribucijskega sistema potrjuje:

 • naročilo, ki ga je poslal prodajalec plina za začetek dobave plina,
 • izjava o pripravljenosti plinske napeljave za polnjenje s plinastim gorivom, ki jo zagotovimo mi ali pošljemo preko prodajalca plina.

Nato naj nas v roku 14 dni od prejema naročila za začetek dobave plina kontaktira operater, da se dogovorimo o terminu vgradnje plinomera.

Začetek dobave plinastega goriva vključuje:

 • montaža merilnega sistema s plinomerom,
 • polnjenje plinske napeljave s plinastim gorivom.

Na dogovorjeni dan naj osebno počakamo (razen če v našem imenu nastopa pooblaščenec) zaposlenega v poslovalnici našega operaterja, ki bo montiral plinomer. Iz tega dejanja bo napisan protokol, ki ga bomo morali podpisati.

Ko načrtujete in se z operaterjem dogovarjate o datumu začetka dobave plinastega goriva, se velja spomniti, da proizvajalci zaradi ohranitve garancije plinskih sprejemnikov pogosto zahtevajo prvi zagon s strani pooblaščenih zastopnikov.

Stroški priklopa na plinsko omrežje

Upravljavec nas je dolžan obvestiti o zaključku izvedbe in pripravljenosti za pričetek dobave plinastega goriva. Po prejemu takšnega obvestila se moramo obrniti na dobavitelja plina, s katerim imamo sklenjeno celovito pogodbo, in ga obvestiti o nameri o začetku uporabe plinskega goriva.

Priključnina se obračunava individualno in je odvisna od npr. od:

 • dolžine povezave,
 • okrepitvena skupina,
 • priključna zmogljivost,
 • uporabljeni nestandardni elementi.

Pomembno! Priključnina ni enaka strošku izgradnje priključka in nanjo ne vpliva dolžina plinovoda, potrebnega za priključitev (če je potrebna širitev plinovodnega omrežja).

Priključnina je pavšalna.

Višina nadomestila za priključitev na plinovodno omrežje je določena v pogodbi o priključitvi na plinovodno omrežje. Osnutek te pogodbe bomo prejeli skupaj s pogoji za priključitev. To nadomestilo se izračuna na podlagi tarife operaterja, veljavne na dan sklenitve pogodbe, ki jo potrdi predsednik Regulatornega urada za energijo.

Pomembno! Povprečna tarifa za priključitev na plinsko omrežje je približno 2,2 tisoč PLN. PLN, medtem ko morate za vsak meter priključka nad 15 m plačati dodatno pristojbino v višini približno 79 PLN.

Pristojbino smo dolžni plačati na podlagi izdanega računa, potem ko operater priključka zgradi priključek. V primeru, da je razlog za zavrnitev priključka pomanjkanje ekonomskih pogojev (rentabilnosti), se lahko stranki dogovorita za priključnino, izračunano na podlagi dejanskih stroškov in ne tarife (ki je običajno precej višja).

Zelo na splošno lahko torej sklepamo, da bomo za oskrbo s plinom v hiši skupaj plačali približno 10.000. PLN.

Pravna podlaga:

 • Zakon z dne 7. julija 1994 Gradbeni zakon (prečiščeno besedilo, Uradni list iz leta 2019, točka 1186, s spremembami),
 • Uredba ministra za infrastrukturo z dne 12. aprila 2002 o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati stavbe in njihova lokacija (Uradni list iz leta 2019, točka 1065, s spremembami).

Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Kategorija: