Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Pri nakupu oken in vrat običajno z dobaviteljem sklenemo pogodbo za njihovo dobavo in montažo. Na kaj biti pozoren pri podpisu takšne dostavne pogodbe?

Kazalo

 1. Pogodba z dobaviteljem oken - katerega izbrati?
 2. Najpomembnejša določila pogodbe z dobaviteljem oken in vrat
 3. Kaj je najboljša ponudba?
 4. Kdaj lahko odstopiš od pogodbe?
 5. Garancija za vgradnjo oken in vrat - ali se splača imeti

S sklenitvijo pogodbe o dobavi in montaži oken in vrat postanemo stranka te pogodbe in s tem subjekt pravic in obveznosti iz nje.Vse je jasno, dokler odnos z našim izvajalcem teče gladko. Stranki izvajata pogodbena določila po svoji volji, zato nihče ne skrbi za njihovo podrobnejšo razlago. Težava nastane, ko pride do spora. Nato si začne vsaka stranka pogodbene klavzule razlagati drugače, zanjo najugodneje. Če spora ne bo mogoče rešiti sporazumno, se bo treba obrniti na skupno sodišče, ki bo v takšni situaciji ocenilo, da je ključno določiti vrsto pogodbe med nami in izvajalcem.

Pogodba z dobaviteljem oken - katerega izbrati?

V praksi zelo pogosto prihaja do sporov v zvezi z izvajanjem montažnih pogodb. Zato je vredno vedeti, ali imamo s prodajalcem oken sklenjeno pogodbo za določeno delo ali pogodbo za gradbena dela. Kot kaže, marsikdo zmotno trdi, da je montaža oken gradbena dela in s tem – pogodba med investitorjem in izvajalcem gradbena pogodba.

Ne smemo pozabiti, da tako pogodba za določeno nalogo kot pogodba za gradbena dela sodita med poimenovane pogodbe, torej s posebnim kodeksom. Ta uredba je skupina zakonskih določb, kjer so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti strank:

 • vprašanja v zvezi s pogodbo o delu so urejena v 1. čl. 627-646 civilnega zakonika. Po čl. 627 se s pogodbo o določenem delu izvajalec zavezuje, da bo opravil določeno delo, naročnik pa za plačilo;
 • pogodbo o gradbenih delih ureja čl. 647-658 k.c. V skladu s čl. 647 se s pogodbo o gradbenih delih izvajalec zavezuje, da bo izročil objekt, predviden s pogodbo, izdelan v skladu z zasnovo in načeli tehničnega znanja, investitor pa se zavezuje, da bo opravil dejavnosti, ki jih zahtevajo ustrezne določbe v zvezi z priprava del, predvsem primopredaja gradbišča in dobava projekta ter prevzem objekta in plačilo dogovorjenega plačila.

Upoštevajoč stališče Generalnega urada za nadzor nad gradbeništvom glede menjave oken in vrat, predstavljeno na njegovi spletni strani (če vgradnja oken ne vključuje spreminjanja velikosti okenskih odprtin v objektu, ne smemo o gradbenih delih), je treba predvidevati, da so pogodbe, sklenjene med prodajalci in kupci oken, katerih predmet je izvedba storitve dobave oken skupaj z njihovo vgradnjo, pogodbe za določena dela, ne pa pogodbe za gradbena dela. To je izjemno pomembno, saj določa pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Z izvajalci sklepamo pogodbe za določena dela kot je dobava z montažo oken, vrat ali garažnih vrat

Najpomembnejša določila pogodbe z dobaviteljem oken in vrat

Pogodba za določeno delo montaže stavbnega pohištva ali instalacijskih elementov se lahko sklene v kakršni koli obliki, tudi posredno.Lahko je torej ustno, pisno, pisno z uradno overjenim datumom, pisno z notarsko ali uradno overjeno podpisom, listino ali notarski zapis. Seveda je najbolje, da vse dogovore shranite.

V vsebini pogodbe za določeno delo mora biti naveden njen predmet, to je vrsta dela oziroma predmetov, ki se izvajajo, in način montaže. Če v pogodbi niso podrobneje določeni pogoji za njeno izvedbo, izvajalcu ni treba upoštevati navodil naročnika. Lahko pa jih upošteva tako, da naročnika obvesti o nevarnosti uničenja ali poškodovanja dela. Vendar pa v tem primeru odgovornost za morebitne napake nosi naročnik.

Izvajalčeva primarna obveznost je, da izvede montažo na pravilen način in v skladu s pogodbo. To lahko stori sam ali pa montažo izvede podizvajalec, vendar bo v tem primeru za dejanja te osebe odgovoren kot za svoja.Pomembno je, da lahko naročnik v pogodbi določi, da mora montažo opraviti izvajalec osebno.

 • Glej tudi: Kako pravilno namestiti okna in vrata?

Izvedba dela, ki obsega montažo lesenih elementov ali namestitev, zahteva uporabo ustreznih materialov, orodij in drugih sredstev (npr. načrtov in mer). Stranki morata v pogodbi določiti, kdo je odgovoren za zagotovitev materiala, potrebnega za montažo, saj predpisi glede tega ne postavljajo strogih pravil. Če je material zagotovil naročnik, ga mora izvajalec ustrezno uporabiti, za porabo izdati račun in neporabljeni del vrniti. Oceni naj tudi ustreznost priloženega materiala. Če se izkaže, da ni primeren za dobro izvedbo dela ali nastopijo druge okoliščine, ki ovirajo njegovo izvedbo, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika.Prav tako naj se vzdrži urejanja, dokler ne bodo sprejeti nadaljnji dogovori.

Kaj je najboljša ponudba?

Bistvena sestavina pogodbe za določeno delo je določitev plačila izvajalcu. Lahko je v obliki plačila:

 • povprečnina (vnaprej določen znesek);
 • ocena stroškov (določena s popisom materiala in del ter cenami na enoto za njihovo izvedbo);
 • urejeno na druge načine (na primer s kombinacijo pavšalnega zneska in ocene).

Nedvomno je pavšal najboljši za naročnika, saj mu daje gotovost glede stroškov, povezanih z izvedbo pogodbe za določeno delo. Tako določeno plačilo pripada izvajalcu ne glede na stroške, ki jih ima na koncu. Prav tako ni potrebno voditi računovodstva glede količine porabljenega materiala ali obsega opravljenega dela. Tveganje za določitev prenizkega plačila je na strani izvajalca, ki ne more zahtevati povečanja plačila, tudi če obsega ali cene dela ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe.

Le če bi prišlo do nepredvidljive spremembe razmerij in bi izvedba dela izvajalcu grozila velika škoda, bi sodišče lahko zvišalo povprečnino ali odpovedalo pogodbo za določeno delo. Sprememba razmerij mora biti zunanji dogodek, neodvisen in nepredvidljiv s strani strank (na primer nenapovedana sprememba carinskih ali davčnih stopenj).

V primeru ocenjene provizije lahko katera koli stranka zahteva ustrezno spremembo dogovorjene provizije, če se spremenijo uradne cene ali tečaji, ki so bili doslej veljavni v izračunih ocene. Vendar to ne velja za plačila za material ali delo pred spremembo cen ali stopenj. Poleg tega, če je bilo pri izvajanju pogodbe potrebno opraviti dodatna dela - ki niso vključena v obračun, ki je podlaga za izračun plačila v predračunu - je obračun pogodbe za določena dela odvisen od tega, kdo je to izjavo sestavil. :

 • če naročnik - potem lahko izvajalec zahteva ustrezno zvišanje plačila,
 • in če je šlo za izvajalca - lahko zahteva povišanje plačila le, če kljub skrbnemu ravnanju ni mogel predvideti potrebe po dodatnem delu.

Če okoliščine primera zahtevajo bistveno zvišanje ocenjenega plačila, lahko naročnik odstopi od pogodbe za določeno delo. V tem primeru pa mora plačati ustrezen del plačila za že opravljeno delo.

Prav tako je vredno vedeti, da morate v primeru, da delo ni bilo opravljeno, še vedno plačati, če:

 • izvedba del je bila ovirana iz razlogov po krivdi naročnika;
 • delo je uničeno ali poškodovano zaradi napake v materialu, ki ga je zagotovil naročnik, ali zaradi dela, ki je bilo opravljeno po njegovih navodilih;
 • naročnik je brez utemeljenega razloga odstopil od pogodbe.

V prvih dveh primerih lahko naročnik od plačila odšteje le tisto, kar je izvajalec prihranil z neizvedbo del (vrednost materiala in strošek dela).

Kdaj lahko odstopiš od pogodbe?

Iz pogodbe za določeno nalogo izhaja obveznost medsebojne zvestobe in sodelovanja. Stranki se morata torej med njegovo izvedbo dogovoriti o načinu montaže (npr. v katero smer se odpirajo vrata), dobavi artiklov (materiala, orodja) ali izdaji ustreznih dovoljenj (vključno z vstopom izvajalca v prostore). kjer je storitev opravljena).

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe za določeno delo, to je prenehanje montaže inštalacije, na primer, ko je za izvedbo montaže potrebno sodelovanje naročnika, naročnik pa takšno sodelovanje odkloni. Prej pa lahko izvajalec naročniku določi ustrezen rok z grožnjo, da bo po njegovem neveljavnem izteku lahko odstopil od pogodbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

 • izvajalec zavlačuje začetek ali dokončanje montaže do te mere, da je malo verjetno, da bo dokončana v dogovorjenem času. Razlog za zamudo pri tem ni pomemben in naročniku ni treba določiti dodatnega roka pred oddajo odstopne izjave od pogodbe. Po odstopu od pogodbe bi morala naročnik in izvajalec drug drugemu vrniti prejete koristi (vključno z do sedaj izplačanimi nadomestili) in popraviti nastalo škodo;
 • izvajalec kljub zahtevi po spremembi načina montaže in določitvi ustreznega roka za ta namen izvede montažo pomanjkljivo oziroma v nasprotju s podpisano pogodbo. V takem primeru ima naročnik tudi pravico, da izboljšavo ali nadaljnjo izvedbo del po poteku predhodno določenega roka zaupa drugi osebi na stroške in tveganje izvajalca. Naročnik lahko izbere eno od teh pravic in jo uveljavlja po lastni presoji;
 • izvajalec zahteva znatno zvišanje predračunske pristojbine zaradi spremembe stopenj ali pristojbin, določenih z vladno odredbo, ali zaradi potrebe po izvedbi dodatnih del. V tem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe le, če storitev montaže še ni v celoti izvedena. Vendar bi moral izvajalcu plačati ustrezen delež dogovorjenega honorarja.

Poleg tega lahko naročnik odstopi od pogodbe pred zaključkom montaže brez navedbe razloga, vendar ob plačilu dogovorjenega plačila. Odšteje lahko le tisto, kar je izvajalec prihranil z nedokončanjem del;

Garancija za vgradnjo oken in vrat - ali se splača imeti

Pogodba lahko določa, da bo delo, opravljeno v obliki montaže, vključeno v garancijo. V takšni situaciji bi morali zagotoviti, da je navedeno, katere napake in za kakšno obdobje bo zajeto v garanciji ter kako in kdaj bodo odpravljene.To so lahko na primer vnosi, kot so:

" 1. Izvajalec priznava dvoletno garancijo za izvedena dela, opisana v 1. točki pogodbe. Garancijska doba se šteje od datuma protokolarnega prevzema del.

2. Izvajalec se v okviru garancije zavezuje, da bo napake na predmetu pogodbe brezplačno odstranil v roku dveh tednov od dneva prejema obvestila o napaki.

3. Izvajalec ima pravico izbrati način odprave napak. Ta garancija ne zajema zamenjave artikla z novim.

4. Obvestilo o pojavu napake mora biti podano pisno, s priporočenim pismom na naslov sedeža izvajalca, v enem tednu od dneva odkritja napake.

5. Če ne boste pravočasno obveščeni o napaki, bodo garancijski zahtevki razveljavljeni.

6. Na zahtevo naročnika en mesec pred potekom garancije se izvajalec zavezuje, da bo opravil pogarancijski pregled in takoj odstranil ugotovljene pomanjkljivosti.Za pogarancijski pregled je izvajalec upravičen do nadomestila v višini PLN, ki se plača v skladu z izdanim računom ".

Če je izvajalec naročniku dal pisno garancijo na kakovost vgrajenega stavbnega elementa oziroma vgrajene inštalacije, se v primeru dvoma šteje, da mora fizično napako na vgrajenem predmetu odpraviti. ali dostavite artikel brez napak.

Pozor! Obseg garancije ne izključuje odgovornosti izvajalca za naročilo iz garancije. Ti načini prevzemanja odgovornosti za napake so neodvisni drug od drugega, čeprav se lahko njihov obseg včasih prekriva. Naročnik se lahko sam odloči, katere pravice bo uveljavljal (večkrat so pravice iz garancije manj ugodne od tistih iz garancije).

Pravna podlaga:

 • civilni zakonik

Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Kategorija: